Avaleht

Vohnja Lasteaed-Algkooli missioon

Vohnja Lasteaed-Algkooli kõikide töötajate missiooniks on luua tingimused kõigi õpilaste arenguks ja toetada iga õpilase arengut, sõltumata tema võimekusest, ealisest iseärasusest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist.

 

Vohnja Lasteaed-Algkooli visioon

Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike tingimuste loomisel. Meid hindavad kõrgelt õppurid, nende vanemad, kogukond ja üldsus. Anname oma panuse, et Eestis elaksid inimesed, kes tähtsustavad üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus).

 

Vohnja Lasteaed-Algkoolist

1993. aasta 1. septembril avati Vohnja Kool 1. klassi ja kahe lasteaiarühmaga.

1995. aasta 1. septembril nimetati Vohnja Kool Vohnja Lasteaed-Algkooliks ning välja anti Haridusministeeriumi koolitusluba.

Vohnja Lasteaed-Algkool on mõisakool, mis asub 1830. aastal ehitatud mõisahoones. Hoone asub looduskaunis kohas, teda ümbritseb suur mõisapark põlispuude ja kaunite tiikidega. Maja taga asub mängu- ja spordiväljak, kus on lastel piisavalt sportimis-, mängu- ja liikumisruumi. Lasteaed-algkoolis pakume rahulikku õpikeskkonda, võimetekohast õpet ja huvitegevust kõigile lastele, tugiteenuseid erivajadustega lastele (logopeedi, eripedagoogi teenus). Külalised on nimetanud meie kooli lapsesõbralikuks kooliks, mis asetab lapse võimed, vajadused ja huvid kõige tähtsamale kohale. Meie asutuse laste arengu toetamise ja võimetekohase õppe korralduse eeldusteks on koostööle suunatud õppekorraldus ja asutuse juhtimine, väljapoole kooli ulatuv koostöövõrgustik ja võimalused huvitegevuseks.

Eripäraks on veel see, et kooliga ühes majas asub Kadrina valla raamatukogu Vohnja filiaal, kus viiakse läbi õppetunde, laenutatakse raamatuid, võimaldatakse avaliku interneti teenust ja korraldatakse ühissündmuseid.

Alates taasavamisest on kooli juhtinud:

Malle Reimann 1993–2010

Õnne Kiviperk 2010–…

 

Õppeasutuse tegevust toetab vanemate ja töötajate poolt loodud MTÜ Vohnja Päikesekiir.