Vajalikud dokumendid allalaadimiseks

Vohnja-Lasteaed Algkooli õppekava- Kooli õppekava üldosa

- Hindamisjuhend

- AINEVALDKOND Eesti keel ja kirjandus. Ainekavad.

- Inimeseõpetuse ainekava.

- AINEVALDKOND Kehaline kasvatus. Ainekavad.

- AINEVALDKOND kunstiained.

- Kunsti ainekava.

- AINEVALDKOND Loodusained.

- Loodusõpetuse ainekava.

- AINEVALDKOND Matemaatika. Ainekavad.

- Muusika ainekava.

- AINEVALDKOND Sotsiaalained.

- AINEVALDKOND Tehnoloogia.

- AINEVALDKOND Võõrkeel. Inglise keele ainekava.

- Põhikooli lihtsustatud õppekava


  

Üldised dokumendid


- Vohnja Lasteaed-Algkooli päevakava

- Arengukava 2017-2025

- Vohnja Lasteaed-Algkooli vastuvõtu tingimused ja kord

- Kooli kodukord

- Lasteaia kodukord

- Vohnja Lasteaed-Algkooli riskianalüüs

- Sisehindamise aruanne 2016-2019

- Lasteaia õppekava

- Pikapäevarühma töökorraldus

- Turvalisus õppekäikudel ja väljasõitudel

- Vohnja Lasteaed-Algkooli hädaolukorra lahendamise plaan

- Õpilaste tunnustamise kord

- Vohnja Lasteaed-Algkooli põhimäärus

- Lasteaia avaldus

- Kooli avaldus

- Lapsevanema poolt osaliste kulude katmine ning toitlustamiskulude katmise ja toetuse maksmise kord

- Abivajajast ja hädaohus lapsest teatamise juhis