Vajalikud dokumendid allalaadimiseks

Ainekavad


- AINEVALDKOND Eesti keel ja kirjandus. Ainekavad.

- Inimeseõpetuse ainekava.

- AINEVALDKOND Kehaline kasvatus. Ainekavad.

- AINEVALDKOND kunstiained.

- Kunsti ainekava.

- AINEVALDKOND Loodusained.

- Loodusõpetuse ainekava.

- AINEVALDKOND Matemaatika. Ainekavad.

- Muusika ainekava.

- AINEVALDKOND Sotsiaalained.

- AINEVALDKOND Tehnoloogia.

- AINEVALDKOND Võõrkeel. Inglise keele ainekava.


  

Üldised dokumendid

 
- Arengukava 2017-2025

- Arengukava 2013-2016

- Vohnja Lasteaed-Algkooli vastuvõtu tingimused ja kord

- Kooli kodukord

- Lasteaia kodukord

- Vohnja Lasteaed-Algkooli riskianalüüs

- Sisehindamise aruanne 2013-2016

- Lasteaia õppekava

- Pikapäevarühma töökorraldus

- Turvalisus õppekäikudel ja väljasõitudel

- Vohnja Lasteaed-Algkooli hädaolukorra lahendamise plaan

- Õpilaste tunnustamise kord

- Vohnja Lasteaed-Algkooli õppekava üldosa

- Hindamisjuhend.

- Vohnja Lasteaed-Algkooli põhimäärus

- Lasteaia avaldus

- Kooli avaldus

- Lapsevanema poolt osaliste kulude katmine ning toitlustamiskulude katmise ja toetuse maksmise kord